تاثیر واردات و صادرات بر اقتصاد ترکیه

تاثیر واردات و صادرات بر اقتصاد ترکیه

تاثیر واردات و صادرات بر اقتصاد ترکیه ترکیه سیاست صنعتی سازی در مسیر صادرات را در قالب تصمیمات متعدد و برنامه های تثبیت کننده آغاز کرده است که نتیجه آن، افزایش و پیشرفت مثبت در میزان صادرات بوده است. در این میان بیشترین تغییر مربوط به صادرات در زمینه صنایع تولیدی است که یکی از […]
نمایش بیشتر