ترکیه همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه

ترکیه همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه

ترکیه همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه تجارت ایران و ترکیه به لحاظ هم مرز بودن ترکیه با اتحادیه اروپا ، راحتی حمل و نقل  کالا و دسترسی ترکیه به آب های آزاد بین المللی ، همواره اهمیت زیادی داشته است. با وجود تحریم های بین المللی و کاهش منابع ارزی در کشور و […]
نمایش بیشتر